viernes, diciembre 13, 2013

RECUPERAR EL PATRIMONI VALENCIÀ DE LA GUERRA CIVIL: UNA OPORTUNITAT IRRENUNCIABLE


RECUPERAR EL PATRIMONI VALENCIÀ DE LA GUERRA CIVIL: UNA OPORTUNITAT IRRENUNCIABLE

El patrimoni valencià de la Guerra Civil es troba en un estat de gran fragilitat. En 2004, el Consell Valencià de Cultura va informar sobre l’estat del patrimoni material i immaterial de la Guerra Civil (1936-1939) i va fer una crida a la seua recuperació i posada en valor amb la prescripció del seu ús com a monument per a la pau. Prompte farà 10 anys d’aquesta declaració que va situar el punt de partida del retrobament dels valencians amb el seu passat. És un passat compartit, de tots, que hem de recuperar amb perspectiva de futur. En 2007, les Corts Valencianes es van pronunciar en el mateix sentit per mitjà d’una proposició no de llei sobre la regularització dels mecanismes de salvaguarda dels refugis, edificis militars i resta d’immobles de la República i la Guerra Civil.

La Universitat de València, per mitjà de la seua Facultat de Geografia i Història, en 2008 va realitzar un informe concret i exhaustiu sobre la necessitat de protegir i posar en valor la línia Puig-Los Carasoles amb la categoria de BIC (Bé d’Interés Cultural), i hi concloïa amb l’existència de proves documentals suficients que justificarien tant la declaració de Bé d’Interés Cultural, com la seua adequada conservació i posada en valor patrimonial.

Nombrosos ajuntaments han realitzat un esforç important per inventariar, catalogar, documentar i posar en valor tals restes. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies va desenvolupar un projecte de recuperació d’aquest patrimoni a l’empara del projecte europeu cultural 2000 que va finalitzar amb un congrés en 2009. Es va tractar de conciliar els valencians, a tots, amb el seu propi passat, amb les restes d’una part de la història que no pot ser oblidada ni negada, com si es tractara d’un forat negre, atés que els forats negres no existeixen en la història.

Des d’un punt de vista social, cultural i turístic, per tant, de foment de l’ocupació, aquest patrimoni és un plus més. És un valor que no hauríem de deixar passar sobretot en aquests temps en què no sobren les oportunitats.

A pesar del llarg desenvolupament dels projectes i de les actuacions des de les institucions esmentades i dels moviments socials, aquest patrimoni queda en part desconegut, si no oblidat, per un sector important de la nostra societat.

Enguany commemorem el 75é aniversari de la Batalla de Llevant o de la Defensa de València, un episodi que va succeir en 1938 i que va significar un dels moments més importants dins de les etapes de la Guerra Civil espanyola. Desconeguda en molts aspectes per una gran majoria de la població, aquesta batalla no ha estat reconeguda suficientment per la historiografia fins a l’actualitat. No obstant això, hui hi ha un gran interés dels investigadors pels fets de la batalla; de la seua importància ens parlen la quantitat d’elements participants, així com la munió de restes escampades al llarg de tot el territori valencià; pràcticament no hi ha cap municipi sense un refugi, un búnquer, un aeròdrom, una trinxera o un hospital de sang.

Diverses organitzacions ciutadanes realitzen enguany una sèrie d’exposicions, conferències, eixides als llocs de la batalla que han tingut un notable seguiment, la qual cosa demostra l’interés general i la viabilitat del seu desenvolupament amb fins socials, culturals o de qualsevol altre tipus.

Les organitzacions i les persones signatàries volem fer una aposta ferma pel reconeixement d’aquest patrimoni com a cloenda d’aquest 75é aniversari. Per això fem una crida a les institucions valencianes i partits polítics per a elevar una proposta concreta de salvaguarda de les línies defensives valencianes de 1938 com a Lloc Històric o Bé d’Interés Cultural, a l’empara de la Llei Valenciana de Patrimoni Cultural.


Fem aquesta crida per la defensa d’aquest patrimoni i demanem un gest i compromís concret per part de les administracions. En concret, plantegem la salvaguarda dels elements pertanyents a la Línia de Defensa Immediata a València o Puig-Los Carasoles que es troben amenaçats per l’ampliació de la carretera CV-347 entre Manises i Riba-Roja. Els búnquers i les trinxeres que es conserven són perfectament compatibles amb la realització de les obres. Es pot mantindre la seua visibilitat i aprofitar l’ocasió per a integrar-los en el projecte, amb un equilibri raonable i raonat entre el desenvolupament urbanístic i la conservació del patrimoni. Estem convençuts que es tracta no d’un problema, sinó de l’oportunitat de fer visible per a tots els valencians i valencianes que hi ha voluntat per part de l’administració i els partits polítics de comprometre’s amb una proposta de futur com és conservar i posar en valor el patrimoni valencià de la Guerra Civil, 75 anys després del seu origen.En conclusió, les organitzacions i persones que avalen aquest document reclamen:

1. La paralització immediata del soterrament del tram de trinxera i búnquer situat en la carretera CV-347 i la desviació de la via de servei per fer-la compatible amb les restes esmentades.

2. L’inici d’un procés més ampli de recuperació de tot el patrimoni de la Guerra Civil a la Comunitat Valenciana, a l’empara del que han subscrit de manera reiterada les organitzacions socials, el Consell Valencià de Cultura, la Universitat de València, les Corts Valencianes i la Conselleria competent en Patrimoni.

Desembre 2013

A aquest manifest s’adhereixen:

Acció pel patrimoni valencià, Associació Societat i Progrés, Centre d'Estudis de l'Horta Nord, Comissió de la Veritat, Frente de Viver, Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, Grup d'Investigadors de la Batalla de Llevant, Muntanyes de la Guerra i Societat Amics de la Serra d'Espadà.

Blogs:

Patrimoni en extinció, Memorial Almenara, bpizorra

Fortificacions i trinxeres del País Valencia

A títol individual:


Lara Cardona (historiadora), Vicent Grau (19955163H, historiador), Joan Miquel Palomar (historiador), Carme Orenga Sorribes (73374474N), Ricard Camil Fabra (historiador), José Manuel Palomar Abascal (invesigador i escriptor), Òscar Pérez Silvestre (investigador i escriptor), Nel·lo Navarro (periodista, escriptor i investigador), Carles Llusar Soriano (44800447-N), Eduardo Vicente Bravo Badia (DNI 33408831-C) i Lidia Lafuente Moreno (DNI 44501751-V), José Durbán Aparisi (professor d'història i investigador) José Angel Cifre Sospedra.Fotografies del tram de trinxera i bunker en perill. Així com alguna de les epigrafies on es pot llegar "CNT 1938". Les fotografíes han estat realitzades hui 15 de desembre. Hem  observat part  de l'abric que ha estat colmatat.Detalls de la boca del refugi i d'una dels aramaris per a materials.

domingo, diciembre 01, 2013

Manifiesto unitario por la defensa de todo el patrimonio valenciano de la guerra civil.

Diversas organizaciones y ciudadanos a título personal están apoyando este manifiesto que reproducimos. Si deseas apoyar con tu firma el documento puedes hacerlo enviando un email con todos tus datos: nombre y dni a la dirección de este bloc. No olvides poner tu dirección electrónica.
 
 
RECUPERAR EL PATRIMONIO VALENCIANO DE LA GUERRA CIVIL: UNA OPORTUNIDAD IRRENUNCIABLE.

 
El patrimonio valenciano de la guerra civil se encuentra en estado de gran fragilidad. En 2004 el Consell Valencià de Cultura informó sobre el estado del patrimonio material e inmaterial de la Guerra Civil (1936-1939) y llamó a su recuperación y puesta en valor bajo la prescripción de su uso como monumento para la paz. Se van a cumplir 10 años de esta declaración que situó el punto de partida del reencuentro de los valencianos con su pasado. Es un pasado compartido, de todos, que debemos recuperar con perspectiva de futuro. En 2007 las Cortes Valencianas se pronunciaron en la misma dirección por medio de una proposición no de ley sobre la regularización de los mecanismos de salva guarda de los refugios, edificios militares y resto de inmuebles de la República y la Guerra Civil.

La Universidad de Valencia, a través de su Facultad de Geografía e Historia, en 2008 realizó un informe concreto y exhaustivo sobre la necesidad de proteger y poner en valor la linea Puig-Los Carasoles con la categoría de BIC (Bien de Interés Cultural) y en el que se concluía la existencia de pruebas documentales suficientes que justificarían tanto la declaración de Bien de Interés Cultural, como su adecuada conservación y puesta en valor patrimonial.

Numerosos ayuntamientos han realizado un esfuerzo importante por inventariar, catalogar, documentar y poner en valor dichos restos. La Federación Valenciana de Municipio y Provincias desarrolló un proyecto de recuperación de este patrimonio al amparo del proyecto europeo cultural 2000 que finalizó con un congreso en 2009. Se trató de conciliar a los valencianos, a todos, con su propio pasado, con los restos de una parte de la historia que no puede ser olvidada ni negada, como un agujero negro, porque los agujeros negros no existen en la historia.

Desde un punto de vista social, cultural y turístico, por tanto, de fomento del empleo, este patrimonio es un plus más. Es un valor que no deberíamos dejar pasar sobre todo en estos tiempos donde no sobran las oportunidades.

A pesar del largo desarrollo de los proyectos y actuaciones desde las instituciones señaladas y desde los movimientos sociales este patrimonio queda en parte desconocido, cuando no olvidado, por un sector importante de nuestra sociedad.

Este año celebramos el 75 aniversario de la batalla de Levante o de la Defensa de Valencia. Un episodio que sucedió en 1938 y que significó uno de los momentos más importantes dentro de las etapas de la Guerra Civil española. Desconocida en muchos aspectos por una gran mayoría de la población esta batalla no fue reconocida suficientemente por la historiografia hasta la actualidad. Sin embargo hoy existe un gran interés de los investigadores sobre los hechos de la batalla; de su importancia nos hablan el número de elementos participantes, así como la gran cantidad de restos esparcidos a lo largo de todo el territorio valenciano, prácticamente no existe un municipio sin un refugio, un búnquer, un aeródromo, una trinchera o un hospital de sangre.

Desde distintas organizaciones ciudadanas se viene realizando en el presente año una serie de exposiciones, conferencias, salidas a los lugares de la batalla que han tenido un notable seguimiento, lo que demuestra el interés general y la viabilidad de su desarrollo con fines sociales, culturales o de cualquier otro tipo.Desde las organizaciones y personas firmantes queremos hacer una apuesta firme por el reconocimiento de este patrimonio como conclusión y cierre de este 75 aniversario. Realizamos un llamamiento a las instituciones valencianas y partidos políticos para elevar una propuesta concreta de salvaguarda de las líneas defensivas valencianas de 1938 como Lugar Histórico o Bien de Interés Cultural al amparo de la Ley Valenciana de Patrimonio Cultural.Realizamos un llamamiento en la defensa de este patrimonio y pedimos un gesto y compromiso concreto por parte de las administraciones. En concreto planteamos la salvaguarda de los elementos pertenecientes a la Línea de Defensa Inmediata a Valencia o Puig-Los Carasoles que se encuentran amenazados por la ampliación de la carretera CV-347 entre Manises y Riba-Roja. Los búnquers y trincheras que se conservan son perfectamente compatibles con el desarrollo de dicha obra, manteniendo su visibilidad y aprovechando la ocasión para integrarlos en el proyecto, permitiendo un equilibrio razonable y razonado entre el desarrollo urbanístico y la conservación del patrimonio. Estamos convencidos que se trata no de un problema si no de la oportunidad de hacer visible para todos los valencianos y valencianas que existe voluntad por parte de la administración y los partidos políticos de comprometerse con una propuesta de futuro como es conservar y poner en valor el patrimonio valenciano de la Guerra Civil, 75 años después de su origen.En conclusión, las organizaciones y personas que avalan este documento reclaman:-La inmediata paralización del soterramiento del tramo de trinchera y bunquer situados en la carretera CV-347 y el desvío de la vía de servicio para hacerla compatible con los restos mencionados.

-El inicio de un proceso más amplio de recuperación de todo el patrimonio de la Guerra Civil en la Comunidad Valenciana al amparo de lo que han suscrito de manera reiterada las organizaciones sociales, el Consell Valencià de Cultura, la Universidad de Valencia, las Cortes Valencianas y la propia Consellería competente en patrimonio.Diciembre 2013.