viernes, diciembre 13, 2013

RECUPERAR EL PATRIMONI VALENCIÀ DE LA GUERRA CIVIL: UNA OPORTUNITAT IRRENUNCIABLE


RECUPERAR EL PATRIMONI VALENCIÀ DE LA GUERRA CIVIL: UNA OPORTUNITAT IRRENUNCIABLE

El patrimoni valencià de la Guerra Civil es troba en un estat de gran fragilitat. En 2004, el Consell Valencià de Cultura va informar sobre l’estat del patrimoni material i immaterial de la Guerra Civil (1936-1939) i va fer una crida a la seua recuperació i posada en valor amb la prescripció del seu ús com a monument per a la pau. Prompte farà 10 anys d’aquesta declaració que va situar el punt de partida del retrobament dels valencians amb el seu passat. És un passat compartit, de tots, que hem de recuperar amb perspectiva de futur. En 2007, les Corts Valencianes es van pronunciar en el mateix sentit per mitjà d’una proposició no de llei sobre la regularització dels mecanismes de salvaguarda dels refugis, edificis militars i resta d’immobles de la República i la Guerra Civil.

La Universitat de València, per mitjà de la seua Facultat de Geografia i Història, en 2008 va realitzar un informe concret i exhaustiu sobre la necessitat de protegir i posar en valor la línia Puig-Los Carasoles amb la categoria de BIC (Bé d’Interés Cultural), i hi concloïa amb l’existència de proves documentals suficients que justificarien tant la declaració de Bé d’Interés Cultural, com la seua adequada conservació i posada en valor patrimonial.

Nombrosos ajuntaments han realitzat un esforç important per inventariar, catalogar, documentar i posar en valor tals restes. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies va desenvolupar un projecte de recuperació d’aquest patrimoni a l’empara del projecte europeu cultural 2000 que va finalitzar amb un congrés en 2009. Es va tractar de conciliar els valencians, a tots, amb el seu propi passat, amb les restes d’una part de la història que no pot ser oblidada ni negada, com si es tractara d’un forat negre, atés que els forats negres no existeixen en la història.

Des d’un punt de vista social, cultural i turístic, per tant, de foment de l’ocupació, aquest patrimoni és un plus més. És un valor que no hauríem de deixar passar sobretot en aquests temps en què no sobren les oportunitats.

A pesar del llarg desenvolupament dels projectes i de les actuacions des de les institucions esmentades i dels moviments socials, aquest patrimoni queda en part desconegut, si no oblidat, per un sector important de la nostra societat.

Enguany commemorem el 75é aniversari de la Batalla de Llevant o de la Defensa de València, un episodi que va succeir en 1938 i que va significar un dels moments més importants dins de les etapes de la Guerra Civil espanyola. Desconeguda en molts aspectes per una gran majoria de la població, aquesta batalla no ha estat reconeguda suficientment per la historiografia fins a l’actualitat. No obstant això, hui hi ha un gran interés dels investigadors pels fets de la batalla; de la seua importància ens parlen la quantitat d’elements participants, així com la munió de restes escampades al llarg de tot el territori valencià; pràcticament no hi ha cap municipi sense un refugi, un búnquer, un aeròdrom, una trinxera o un hospital de sang.

Diverses organitzacions ciutadanes realitzen enguany una sèrie d’exposicions, conferències, eixides als llocs de la batalla que han tingut un notable seguiment, la qual cosa demostra l’interés general i la viabilitat del seu desenvolupament amb fins socials, culturals o de qualsevol altre tipus.

Les organitzacions i les persones signatàries volem fer una aposta ferma pel reconeixement d’aquest patrimoni com a cloenda d’aquest 75é aniversari. Per això fem una crida a les institucions valencianes i partits polítics per a elevar una proposta concreta de salvaguarda de les línies defensives valencianes de 1938 com a Lloc Històric o Bé d’Interés Cultural, a l’empara de la Llei Valenciana de Patrimoni Cultural.


Fem aquesta crida per la defensa d’aquest patrimoni i demanem un gest i compromís concret per part de les administracions. En concret, plantegem la salvaguarda dels elements pertanyents a la Línia de Defensa Immediata a València o Puig-Los Carasoles que es troben amenaçats per l’ampliació de la carretera CV-347 entre Manises i Riba-Roja. Els búnquers i les trinxeres que es conserven són perfectament compatibles amb la realització de les obres. Es pot mantindre la seua visibilitat i aprofitar l’ocasió per a integrar-los en el projecte, amb un equilibri raonable i raonat entre el desenvolupament urbanístic i la conservació del patrimoni. Estem convençuts que es tracta no d’un problema, sinó de l’oportunitat de fer visible per a tots els valencians i valencianes que hi ha voluntat per part de l’administració i els partits polítics de comprometre’s amb una proposta de futur com és conservar i posar en valor el patrimoni valencià de la Guerra Civil, 75 anys després del seu origen.En conclusió, les organitzacions i persones que avalen aquest document reclamen:

1. La paralització immediata del soterrament del tram de trinxera i búnquer situat en la carretera CV-347 i la desviació de la via de servei per fer-la compatible amb les restes esmentades.

2. L’inici d’un procés més ampli de recuperació de tot el patrimoni de la Guerra Civil a la Comunitat Valenciana, a l’empara del que han subscrit de manera reiterada les organitzacions socials, el Consell Valencià de Cultura, la Universitat de València, les Corts Valencianes i la Conselleria competent en Patrimoni.

Desembre 2013

A aquest manifest s’adhereixen:

Acció pel patrimoni valencià, Associació Societat i Progrés, Centre d'Estudis de l'Horta Nord, Comissió de la Veritat, Frente de Viver, Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, Grup d'Investigadors de la Batalla de Llevant, Muntanyes de la Guerra i Societat Amics de la Serra d'Espadà.

Blogs:

Patrimoni en extinció, Memorial Almenara, bpizorra

Fortificacions i trinxeres del País Valencia

A títol individual:


Lara Cardona (historiadora), Vicent Grau (19955163H, historiador), Joan Miquel Palomar (historiador), Carme Orenga Sorribes (73374474N), Ricard Camil Fabra (historiador), José Manuel Palomar Abascal (invesigador i escriptor), Òscar Pérez Silvestre (investigador i escriptor), Nel·lo Navarro (periodista, escriptor i investigador), Carles Llusar Soriano (44800447-N), Eduardo Vicente Bravo Badia (DNI 33408831-C) i Lidia Lafuente Moreno (DNI 44501751-V), José Durbán Aparisi (professor d'història i investigador) José Angel Cifre Sospedra.Fotografies del tram de trinxera i bunker en perill. Així com alguna de les epigrafies on es pot llegar "CNT 1938". Les fotografíes han estat realitzades hui 15 de desembre. Hem  observat part  de l'abric que ha estat colmatat.Detalls de la boca del refugi i d'una dels aramaris per a materials.

domingo, diciembre 01, 2013

Manifiesto unitario por la defensa de todo el patrimonio valenciano de la guerra civil.

Diversas organizaciones y ciudadanos a título personal están apoyando este manifiesto que reproducimos. Si deseas apoyar con tu firma el documento puedes hacerlo enviando un email con todos tus datos: nombre y dni a la dirección de este bloc. No olvides poner tu dirección electrónica.
 
 
RECUPERAR EL PATRIMONIO VALENCIANO DE LA GUERRA CIVIL: UNA OPORTUNIDAD IRRENUNCIABLE.

 
El patrimonio valenciano de la guerra civil se encuentra en estado de gran fragilidad. En 2004 el Consell Valencià de Cultura informó sobre el estado del patrimonio material e inmaterial de la Guerra Civil (1936-1939) y llamó a su recuperación y puesta en valor bajo la prescripción de su uso como monumento para la paz. Se van a cumplir 10 años de esta declaración que situó el punto de partida del reencuentro de los valencianos con su pasado. Es un pasado compartido, de todos, que debemos recuperar con perspectiva de futuro. En 2007 las Cortes Valencianas se pronunciaron en la misma dirección por medio de una proposición no de ley sobre la regularización de los mecanismos de salva guarda de los refugios, edificios militares y resto de inmuebles de la República y la Guerra Civil.

La Universidad de Valencia, a través de su Facultad de Geografía e Historia, en 2008 realizó un informe concreto y exhaustivo sobre la necesidad de proteger y poner en valor la linea Puig-Los Carasoles con la categoría de BIC (Bien de Interés Cultural) y en el que se concluía la existencia de pruebas documentales suficientes que justificarían tanto la declaración de Bien de Interés Cultural, como su adecuada conservación y puesta en valor patrimonial.

Numerosos ayuntamientos han realizado un esfuerzo importante por inventariar, catalogar, documentar y poner en valor dichos restos. La Federación Valenciana de Municipio y Provincias desarrolló un proyecto de recuperación de este patrimonio al amparo del proyecto europeo cultural 2000 que finalizó con un congreso en 2009. Se trató de conciliar a los valencianos, a todos, con su propio pasado, con los restos de una parte de la historia que no puede ser olvidada ni negada, como un agujero negro, porque los agujeros negros no existen en la historia.

Desde un punto de vista social, cultural y turístico, por tanto, de fomento del empleo, este patrimonio es un plus más. Es un valor que no deberíamos dejar pasar sobre todo en estos tiempos donde no sobran las oportunidades.

A pesar del largo desarrollo de los proyectos y actuaciones desde las instituciones señaladas y desde los movimientos sociales este patrimonio queda en parte desconocido, cuando no olvidado, por un sector importante de nuestra sociedad.

Este año celebramos el 75 aniversario de la batalla de Levante o de la Defensa de Valencia. Un episodio que sucedió en 1938 y que significó uno de los momentos más importantes dentro de las etapas de la Guerra Civil española. Desconocida en muchos aspectos por una gran mayoría de la población esta batalla no fue reconocida suficientemente por la historiografia hasta la actualidad. Sin embargo hoy existe un gran interés de los investigadores sobre los hechos de la batalla; de su importancia nos hablan el número de elementos participantes, así como la gran cantidad de restos esparcidos a lo largo de todo el territorio valenciano, prácticamente no existe un municipio sin un refugio, un búnquer, un aeródromo, una trinchera o un hospital de sangre.

Desde distintas organizaciones ciudadanas se viene realizando en el presente año una serie de exposiciones, conferencias, salidas a los lugares de la batalla que han tenido un notable seguimiento, lo que demuestra el interés general y la viabilidad de su desarrollo con fines sociales, culturales o de cualquier otro tipo.Desde las organizaciones y personas firmantes queremos hacer una apuesta firme por el reconocimiento de este patrimonio como conclusión y cierre de este 75 aniversario. Realizamos un llamamiento a las instituciones valencianas y partidos políticos para elevar una propuesta concreta de salvaguarda de las líneas defensivas valencianas de 1938 como Lugar Histórico o Bien de Interés Cultural al amparo de la Ley Valenciana de Patrimonio Cultural.Realizamos un llamamiento en la defensa de este patrimonio y pedimos un gesto y compromiso concreto por parte de las administraciones. En concreto planteamos la salvaguarda de los elementos pertenecientes a la Línea de Defensa Inmediata a Valencia o Puig-Los Carasoles que se encuentran amenazados por la ampliación de la carretera CV-347 entre Manises y Riba-Roja. Los búnquers y trincheras que se conservan son perfectamente compatibles con el desarrollo de dicha obra, manteniendo su visibilidad y aprovechando la ocasión para integrarlos en el proyecto, permitiendo un equilibrio razonable y razonado entre el desarrollo urbanístico y la conservación del patrimonio. Estamos convencidos que se trata no de un problema si no de la oportunidad de hacer visible para todos los valencianos y valencianas que existe voluntad por parte de la administración y los partidos políticos de comprometerse con una propuesta de futuro como es conservar y poner en valor el patrimonio valenciano de la Guerra Civil, 75 años después de su origen.En conclusión, las organizaciones y personas que avalan este documento reclaman:-La inmediata paralización del soterramiento del tramo de trinchera y bunquer situados en la carretera CV-347 y el desvío de la vía de servicio para hacerla compatible con los restos mencionados.

-El inicio de un proceso más amplio de recuperación de todo el patrimonio de la Guerra Civil en la Comunidad Valenciana al amparo de lo que han suscrito de manera reiterada las organizaciones sociales, el Consell Valencià de Cultura, la Universidad de Valencia, las Cortes Valencianas y la propia Consellería competente en patrimonio.Diciembre 2013.
martes, noviembre 05, 2013

ATUREM LA DESTRUCCIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI.


Defensem el patrimoni dels valencians i les valencianes. Tot el patrimoni, perquè aquest és cultura i història. No ens hem cansat de repetir-ho en aquest bloc, des del seu inici.

No existeix identitat completa sense patrimoni. Doncs, les notícies no són bones, en els últims mesos hem celebrat el 75 aniversari de la Batalla de Llevant, o de la Defensa de València, actes en els quals han participat centenars de persones que han recorregut gran part de les restes de les batalla per les províncies de la Comunitat Valenciana acompanyats d'historiadors, investigadors i experts que ens han anat adonant i mesura de la importància d'aquest patrimoni.

I no obstant açò, en aquest moment que més sensibilitat requereix per part de tots respecte del mateix, les amenaces sobre alguns d'aquestos restes tornen a aparèixer on menys l’esperàvem . En les últimes setmanes, i és només un exemple, en la carretera de Riba-roja de Túria a Manises, les màquines semblen amenaçar un conjunt interessant de trinxeres i fortins.

La qüestió és més greu quan, aqueixes trinxeres i fortificacions van ser inventariades per patrimoni al 2008, temps suficient per a contemplar alternatives a  la construcción de la carretera,   semblava que la seua protecció estava assegurada dins del conjunt denominat Centres de Resistència de Carasols i València la Vella, pertanyent a la línia de Defensa Immediata de València o línia Puig-Els Carasols.

La opció que s'ha pres, sembla ser , de soterrar les restes. Esperariem de les autoritats implicades una major información i disposició a explicar i pactar amb els veins i les associacions altres posibles solucions menys agressives amb el patrimoni.
 
Ara, com diem, els moviments de terra amenacen amb la intenció d'ampliar una carretera, una altra més, imparable desenvolupament que mai sembla tenir en compte el respecte pel nostre passat.
La coordinadora dels boscos del Turia ha fet una convocatòria al respecte:
http://coordinadorabosquesturia.blogspot.com.es/

Fotografies que mostren el moviment de terres en la carretera de Ribarroja a l'altura dels Carasols i el Barranc de la Cabraça.

La prensa ha recogido algunas de las acciones de protesta:
Diario Levante el Mercantil Valenciano
 
 
 
 
Crónica Digital
 
Horta Noticias :
 
 
 
 
 
 

viernes, noviembre 01, 2013

Amnistia Internacional organiza una visita a las trincheras de la Vallesa.


“Para pasar una página, primero hay que leerla”. Un paseo por la historia.

El sábado 9 de noviembre, Amnistía Internacional os invita a conocer la Vallesa.

En la Vallesa, término municipal de Paterna, entre el bosque de ribera del río Turia y viejos campos de cultivo abandonados, sobre unas suaves elevaciones se conservan restos de trincheras y bunkers, un sistema de fortificaciones formando parte de la línea creada por el ejército republicano en el año 1938 para la defensa de la ciudad de Valencia ante el avance de las tropas franquistas. Fueron parte de la desesperada defensa de la República: son el doloroso e inerte legado de la guerra civil 1936-39, los paisajes de la memoria histórica de un cruel enfrentamiento que nunca debió producirse.

Amnistía Internacional, en su permanente acción contra la pena de muerte y en su lucha por la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, ha pensado en este escenario de confrontación como símbolo de la más perversa acción del hombre contra su propia especie. Un espacio de reflexión y encuentro en un medio de gran valor medioambiental, un patrimonio histórico que es necesario conservar. 

La visita: El Sábado 9 de noviembre.

Se trata de un paseo de 4 kilómetros, ida y vuelta, de una hora a una hora y media de marcha, por camino llano de tierra, sin dificultad y que nos ocupa solamente la mañana.

·         Lugar de encuentro: de 10 a 10,15 horas Apeadero de La Vallesa, La Canyada (Paterna)

·         Cómo llegar: METRO Línea 1 a Lliria. (Apeadero de La Vallesa). Advertencia: es necesario solicitar la parada, se hace desde el mismo vagón, a la salida de La Cañada.

·         Horarios METRO: Desde la estación de Ángel Guimerá: 9,13 y 9,53. Hasta el apeadero, desde esta estación, 30 minutos aproximadamente. 

·         Regreso: Desde el mismo apeadero. La frecuencia del paso de trenes hacia Valencia es de 40 minutos. 

·         En coche: Por la carretera de Ademuz, La Canyada. Una vez cruzado el paso a nivel de la estación, por la derecha (Señalizado) a la Urbanización de la Vallesa. Al extremo de la misma y sin salir de de ella, junto al apeadero, en las calles amplio espacio de aparcamiento.

·         Equipamiento: Ropa cómoda y calzado deportivo.

Organiza: Amnistía Internacional Valencia con la colaboración de Rafael Cebrián guía del Centro Excursionista de Valencia y José Durbán, investigador y experto en la Línea de Defensa Inmediata de Valencia. 

Para más información sobre este tema hhttp://centroexcursionista.org

 

Lugar:

Apeadero de La Vallesa, La Canyada (Paterna - Valencia).

 

jueves, octubre 03, 2013

Visita a la línia de defensa de la Muela-Aceitenebro.

La Muela-Aceitenebro una visita a la Defensa de València , 1938.
La sisena excursió programada per l'associació APROPAT per a commemorar el 75 aniversari de la Defensa de València es va celebrar el diumenge 29 de setembre amb notable assistència de públic sobre les terres de Xèrica.
Guiats per les explicacions de Jesús i Antonio realitzem un recorregut d'uns 12 km entre aquesta localitat i Novaliches, un recorregut circular que podrà ser reconegut pròximament com a recorregut local.
El bon treball dels nostres amfitrions i les seues explicacions van contribuir de manera notable a poder visualitzar “in situ” les principals característiques de la línia i els incidents de la batalla. L'aprofitament de l'orografia del terreny per a defensar el territori per darrere de la línia XYZ.
El recorregut que va ser subtitulat parafrasejant “Pels camins de la 40 divisió” no va poder ser més complet. La 40 divisió que va ser defensant el territori valencià des d'Alcalá, passant per Terol i Rubielos, fins a aquestes terres més al Sud va donar exemple de resistència i tenacitat en la defensa de València.
La visita a aquest recorregut resulta molt evocadora i imprescindible per a comprendre l'esperit de combat i la moral que va acompanyar a aquesta avantguarda de les tropes republicanes i algunes de les seues brigades en moments decisius de la defensa de València. Sota ” l'ofensiva sobre Llevant” ells van deixar remarcable record i memòria de la” defensa de València”. Conscients de la seua responsabilitat i del seu combat en moments molt difícils i en inferioritat palpable de material contra les tropes nacionalistes, els combatents de la 40 divisió es van obstinar a deixar constància del seu periple amb multitud d'epigrafies institucionals i populars del seu pas per aquestes terres i la seua defensa pam a pam.
Multitud de bunkers, linies de trinxera, refugis, etc.
Interessant visita i necessària recuperació.

domingo, septiembre 01, 2013

Proyectos en marcha para la recuperación del patrimonio bélico de la guerra civil.

Hace un año publicábamos noticias sobre la visita realizada a las defensas de Riba-roja de Turia en la zona de los Carasoles y al refugio del Colegio Público. De nuevo, la oficina de turismo repite este año la visita adelantándola a septiembre. Un síntoma de que el tema del patrimonio, de cualquier tipo de patrimonio, interesa y es seguido por el público que puede reconocer su historia desde el pasado más lejano a las historias más recientes, incluida la guerra civil. Esta fue una realidad que sucedió en nuestro territorio y que no podemos obviar, conforme pasa el tiempo y aparece la distancia, nuestra guerra civil ( la última) adquiere cada vez más un significado propio, necesario de analizar y estudiar para evitar que algunas personas desinformadas o mal intencionadas puedan cambiar la realidad de lo sucedido, que fue compleja, pero cierta y utilizarla como escudo o lanzadera política.
Hemos celebrado el año del 75 aniversario de la Batalla de Levante, que ha tenido un recorrido por varios escenarios de la batalla y de la retaguardia y que ha contado con una notable asistencia de público, como colofón las jornadas de patrimonio de Andilla realizadas este mismo fin de semana.
Diversos pueblos y ayuntamientos, asociaciones culturales y académicas, siguen trabajando por este patrimonio desde distintas perspectivas y enfoques, sobre los que deberemos poner atención para que no se produzcan también un desarrollo con criterio y no una simple utilización que, a caballo de la moda, acabe siendo elemento de propaganda sin contenido, sin un interés real por la protección y puesta en valor por parte de quien tiene competencia para ello.
Hay que seguir pidiendo que se realicen visitas, pero que se proteja el patrimonio, este patrimonio, con la inclusión en los inventarios de bienes locales. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana.

Nidos de ametralladoras en Nogueruelas (Teruel), verano de 2013 : fotos de Pilar Ferrer.

 

viernes, agosto 02, 2013

Nuevo hallazgo en la línea Puig-Los Carasoles.

Hallado un nuevo bunker, “El bunker 101” .
Se trata de un nuevo fortín encontrado por el autor de este bloc y que hasta ahora estaba fuera de inventario. Aparece en paralelo al famoso búnker de la autovía de Valencia a Llíria en su km 11 y que hace unos años (2008) provocó la intervención de Patrimonio para su conservación ante las obras que se estaban realizando. Finalmente forma un conjunto dentro de este centro de resistencia y, aunque se encuentra en un estado no muy bueno de conservación es perfectamente reconocible. Guarda elementos de madera, junto al hormigón propios de su construcción.

 

Plena satisfacción por el nuevo hallazgo, este regalo de julio de 2013, en el 75 aniversario de la batalla siguen apareciendo restos que confirmar los intensos trabajos de fortificación de la defensa inmediata de Valencia.

El nombre de búnker 101 se lo hemos dado  por sumar este número el conjunto de fortificaciones (nidos o bunkers) hasta ahora inventariadas por el trabajo que vengo realizando en relación a la línea, aunque en realidad pertenece al sector del km 11.

Dato curioso, probablemente se encuentre dentro de las propiedades del ministerio de obras públicas por su cercanía a la autovía Valencia Llíria en el km. 11.

En el catálogo que realicé en octubre de 2008, para la Coordinadora de los Bosques del Turia y sirvió como base a los informes de la Universidad de València y el Consell Valencià de Cultura para apoyar la solicitud de BIC para toda la línea inmediata y que fue presentado a Patrimonio se decía:

Entre otras curiosidades conservan cuñas de clavos y maderas para proteger las troneras, confirmando la teoría del encofrado, y la posibilidad de proteger las troneras del rebote de la munición enemiga o de las esquirlas de los bombardeos. Este centro de resistencia denominado “Km 11” se encuentra situado en el extremo más al Oeste de la zona 3ªPaterna-Ribarroja. Estuvo conectado a vistas con la zona 2ª con algunas posiciones del centro de Resistencia de la Junquera que estaría situadas entre el actual Mas de Camarena y la Masía del Conill, hoy la fuerte presión urbanística ha hecho desaparecer estas posiciones.

La importancia estratégica de la carretera de LLíria para el avance enemigo hacia  Valencia hizo construir este conjunto de fortificaciones de campaña en la Bassa Blanca y Peramunts, en parte desaparecidas, por la realización y ampliación posterior de la Autovía de LLíria CV-35. El Centro de Resistencia “Km 11” se extendía, probablemente, hasta la carretera dels Peramunts a Paterna para colindar con la Vallesa de Mandor junto a la urbanización del Plantío donde las posiciones existentes hoy también han desaparecido. Tanto el actual Centro de Rehabilitación de Levante como la urbanización de las colinas de San Antonio de Benagéber constituían la vanguardia de penetración de la defensa hasta la Vallesa. En el sur de estas es donde se encuentran la Bassa Blanca y Els Peramunts del Pla del Pou, ambos centros de resistencia cortaban los accesos desde el distrito de LLíria a Valencia y Paterna y Burjassot a retaguardia. Por el gran número de restos de hormigón hallados podemos  deducir que el centro tenía una gran cantidad de fortificaciones , red de trincheras y abrigos subterráneos o antiaéreos. El estado mayor del ejército republicano conocedor de la maniobra envolvente que pretendía el enemigo, comandado por el general Varela,  para arrinconar las fuerzas propias contra el mar, fortificó toda la línea donde apoyar sus cuerpos de ejército ante la eventual retirada de la XYZ.”

Cabe añadir que toda la zona actualmente industrial y periurbana se encontraba fuertemente fortificada para impedir un rápido avance del enemigo por la carretera de Llíria hacia Valencia y la caída inmediata de esta. La prueba son la gran cantidad de restos de hormigón semienterrados como escombros entre la maleza en los alrededores de este lugar. Desde aquí optamos de nuevo por la reflexión y la solicitud de la necesidad de salvar, mantener y donar a las generaciones futuras este rico y singular patrimonio valenciano. Un museo al aire libre de lo que fueron los conflictos del siglo XX en Europa. Un deber de las administraciones, también de las europeas.

 

 

miércoles, julio 03, 2013

Cerro Brun (Linares de Mora)


El cerro Brun (1524 m) es troba a la dreta del vèrtex Cavall.  Sobre Linares de Mora. La defensa de Rubielos, la famosa borsa, estava protegida per multitud de fortificacions ben traçades i amb un avantatge orogràfic evident sobre l'enemic. Encara queden restes importants d'aquesta defensa sobre Linares, malgrat el temps transcorregut i de l'erosió del terreny. Restes de construcció en pedra, parapets, passos, cabanyes de pedra, tot un seguit de elements que el passejant pot trobar si s'endinsa en els boscos de pins i roures d'aquests boscos al nord de Nogueruelas.
De fet, fins al 17 de juliol no es van superar les cotes dominades pels republicans en la zona de Nogueruelas. Amb el que el pas cap a Rubielos i Fonts de Rubielos estava tallat en direcció a Olba durant tota l'ofensiva. Aqueixes defenses havien fet la seua labor, València no seria presa i l'ofensiva de l'Ebre va poder planificar-se amb major temps.
En les fotografies s'observen diferents restes i el domini de les posicions republicanes sobre el poble de Linares.

domingo, junio 09, 2013

Visita a les defenses d'Andilla.

El part oficial de guerra del 24 de juliol del bàndol Republicà deia : "Llevant- Els soldats espanyols han rebutjat rotundament els atacs que els invasors van desencadenar contra les nostres posicions de la carretera de Begis i del vèrtex Salada. També es combat fortament en el *Cerrillo, on els invasors pateixen extraordinari nombre de baixes. "
El passat 19 de maig, organitzat per l'Associació Per a la Protecció del Patrimoni Valencià de la Guerra civil, es va realitzar una nova visita a les trinxeres i fortificacions de la línea Intermedia o del Palància, en aquesta ocasió a la zona d'Andilla.
Just darrere de la Penya Salada es van mantenir els fronts de combat en l'últim episodi de la Batalla de Llevant. Els últims dies de l'ofensiva nacional , en un front que abastava quasi 40 quilòmetres entre Viver i la serra del Bou van ser d'intensos combats. Finalment l'ofensiva es va paralitzar, pel desgast de les tropes nacionals, com ja havia succeït en altres moments d'aquesta duríssima batalla i, definitivament, pel canvi del teatre d'operacions principal que es va desplaçar cap a l'Ebre.
Durant el recorregut vam tenir ocasió de comprovar l'immens paisatge de muntanya, recentment maltractat per l'incendi d'Andilla i que ha posat al descobert les traces de trinxeres que havien estat ocultes durant anys per la mala herba i l'abandó. En el nostre recorregut vam tenir ocasió de visitar tant trinxeres, com a pous de tirador, com a refugis tipus mina, realitzats en la pròpia roca. Avui la pine
Paco Teruel , historiador i expert en els treballs relacionats amb la guerra civil en la zona de les Alcubles i Andilla, ens va il·lustrar la visita amb multitud d'anècdotes suggeridores sobre la deriva dels esdeveniments. Autor, del lliure Deixants en el cel, on relata la construcció de l'aeròdrom de les Alcubles, ens va proposar un recorregut imaginari i substancial sobre l'estada dels aviadors en l'aeròdrom, la visita de Ròmul *Negrín, fill del llavors president del Govern legítim i altres esdeveniments de la vida quotidiana en aquells dies. Finalment visitem un lloc de comandament, en les rodalies de la Pobleta , amb diverses estades en el seu interior i les restes dels efectes d'algun obús en les rodalies del mateix.
Un nodrit grup de visitants, molt interessats, va acompanyar al nostre guia, així com l'alcalde del municipi i persones de la localitat. Entre els records dels més ancians encara ressonen els jocs infantils enmig de la batalla. Andilla, un poble que va quedar en terra de ningú, després de l'ofensiva. Un lloc per a la memòria i la posada en valor pel seu interès paisatgístic i cultural. Un lloc per a la memòria també de generacions que necessiten tancar el seu passat amb dignitat. Alguns dels visitants de la zona van comentar que continuen apareixent restes de cadàvers humans escampats per la muntanya. És curiosa l'anècdota que en el Bou es troba un cementeri musulmà, precisament perquè es va voler donar una sepultura digna al que era una fossa comuna per part dels "vencedors", a aquells que havien sigut els seus aliats "els moros". No és suficient aquesta paradoxa per a entendre que els defensors de la legítima república també mereixen un lloc que permeta l'homenatge a la seua memòria?

Boca d'un dels refugis

Possició de tirador.

Entrada a un dels refugis per els excursionistes


Aeròdrom d'Alcubles.

Entrada al Post de Comandament

Paco Teruel durant la explicació.
da ha crescut de manera desordenada encobrint el paisatge que llavors va deure ser diàfan.

martes, mayo 07, 2013

Visita guiada a la Linea Intermedia o del Palancia.

TÍTULO: La Línea Intermedia o del Palancia, y el frente de Andilla-Alcublas.
LUGAR: Entrada-plaza de la localidad de Andilla .
FECHA: domingo 19 de mayo a las 9:00 horas.
 
DURACIÓN: cuatro horas y media, de recorrido a pie apto para todos los públicos. Habrá un desplazamiento posterior en coche desde Andilla a la vecina localidad de Alcublas, para visitar el emplazamiento, los restos de las construcciones y el refugio del aeródromo militar republicano. 
RECOMENDACIONES: ropa y calzado adecuado para montaña, gorra, agua, linterna, y almuerzo. 
ACTIVIDAD GRATUITA. Visita guiada a cargo de Paco Teruel.
COMIDA: para quienes quieran quedarse a comer en Alcublas, previa confirmación, tenemos preparado un menú serrano por 10 euros en un bar de total confianza del centro del pueblo. 

A partir de julio de 1938 y durante los estertores de la ofensiva franquista sobre Valencia, Andilla, localidad valenciana enclavada entre dos líneas republicanas defensivas (la denominada Línea X-Y-Z, que transcurría desde la costa valenciana, en Almenara, hasta Santa Cruz de Moya, en Cuenca, a lo largo de más de un centenar de kilómetros, y la Línea Intermedia o del Palancia, que discurría desde la zona que se visitará en la excursión, hacia Sagunto siguiendo la cara norte de la sierra Calderona, a lo largo del valle del río Palancia que conforma ésta sierra y la sierra Espadán), padeció los rigores del final de la contienda que plagaron su término de trincheras y fortines, ya que en esas sierras el ejército republicano contuvo la embestida franquista en las míticas alturas que rodean al norte la población, y más concretamente, en la conocida Peña Salada. 

Fotografías de trincheras en Andilla y refugios en Oset. Paco Teruel.En una primera parte, nos desplazaremos a pie a visitar algunos emplazamientos de construcciones defensivas de la Línea Intermedia más cercanas a Andilla: parapetos, trincheras y puestos de tirador, con los que el ejército republicano detuvo la ofensiva sobre Valencia en 1938.

Posteriormente, y para finalizar, nos acercaremos hasta la cercana Alcublas, para visitar el recientemente restaurado aeródromo republicano de 'el Llano de la Balsilla', situado a caballo de la carretera entre Alcublas y Altura, que estuvo activo durante la primera mitad de 1938, hasta que la cercanía del frente desaconsejaría su uso.

Imagen: Abrigos para el cobijo y protección de la tropa en la falda de una pequeña elevación, en Osset (Andilla).

miércoles, mayo 01, 2013

"Preso político 12-10-1938"


Una de les millors recompenses que pot tenir un apassionat del patrimoni és trobar noves troballes. El passat dia 13, quan ja havíem finalitzat la visita a les trinxeres de la Vallesa un grup d'amics ens quedem per a visitar el petit tram que correspon a L'Eliana. Després de recórrer diverses boques de refugis, posats per a tirador, un tram de trinxera...el nostre amic Quico Pellicer va descobrir noves inscripcions relacionades amb la construcció popular d'aquestes defenses. En concret una que resa: "Preso político 10-1938", gravada sobre el ciment, aquesta inscripció es troba prop d'una altra ja coneguda que al·ludeix a la Vallesa i la mateixa data.
Epigrafia que coincideix amb tot el que vam estar comentant en la xarrada sobre la participació en la construcció d'aquestes defenses i les dates en les quals es va treballar. L'emoció pel regal que el desconegut pres ens va deixar, ens va embargar a tots, una raó més per a conservar aquest patrimoni. La seua memòria, com hem dit tantes vegades, és la memòria de tots.
Les fotos  són  d'Enric Marco, 13 d'abril 2013.domingo, abril 21, 2013

Visita urbana a la Valencia republicana


Decenas de personas acuden a la segunda convocatoria de Apropat al patrimoni en la segunda visita programada para este año con motivo del 75 aniversario de la batalla de Levante. La defensa del patrimonio de todos los valencianos es el motivo de este ciclo de excursiones. La próxima visita : Andilla.
 
Entre las 9 y las 12:30 de la mañana un nutrido grupo de personas han acudido a las torres de Serranos en la segunda de las visitas programadas por Apropat al patrimoni en el 75 aniversario de la batalla de Levante. Unas 70 personas han realizado un recorrido histórico por la Valencia Republicana de la mano del especialista José María Azkárraga.
 
 

El recorrido que ha comenzado en lo que fuera pieza clave de la protección en  Valencia del patrimonio  del Prado durante la guerra civil y ha terminado en el refugio del IES Luis Vives ha sido dirigido e ilustrado por José Maria Azkarraga, autor de libro “Valencia y la República; guía urbana Republicana 1931-1939” quien  nos ha enriquecido con sus explicaciones históricas, culturales y arquitectónicas acerca de la Valencia capital de la República.

lunes, abril 15, 2013

Visita a les trinxeres de la Vallesa en el 75 aniversari de la Batalla de Levante.

Ahir, 13 d'abril, s'inicià el cicle d'excursions amb motiu del 75 aniversari de la batalla de Levante amb una excursió a la Vallesa a la que hi assistiren més d'una cinquentena de persones.
Les associacions de la zona, la Coordinadora dels boscos de les riberes del Turia, l'associació ARPA  Paterna i l'associació Ateneo SAB valoravem molt positivament la iniciativa i l'assistència del nombrós públic.
Inicià l'acte Antonio Moreno, de la associació Apropat al patrimoni, qui ha promogut la iniciativa junt amb les altres organitzacions, explicant la importancia de la protección d'aquest patrimoni i anuncià la resta de les excursions i activitats. La mes propera setmana vinent amb la visita a la València republicana.
La visita a una part dels restes de la línea de defensa Inmediata a Valencia tingué una durada de aproximadament 3 hores i va ser seguida amb gran interés per tot el personal assistent. En finalitzar la visita una part dels assistents comentaven el gran interés cultural, social, turístic d'aquest patrimoni i com la seua posada en valor podría donar com a resultat una reactivació económica en la zona. Generar un turisme educatiu i cultural de baix impacte sobre el medi i tammateix de gran interés històric. Sen faran raons les autoritats?
D'altra part, una vegada més comprobarem l'estat de deririorament i abandó d'aquest patrimoni, que corre el perill de destrucció en tant que no està protegit degudament per l'administració autonómica i local.
 Fotografies de la marxa del 13 d'abril de 2013, autor Antonio Moreno.