jueves, junio 09, 2016

Les Corts Valencianes aproven una proposició de Llei per a la protecció del patrimoni historic i cultural de la Guerra Civil.

Proposició de llei de modificació de la Llei 4/1998, del patrimoni cultural

valencià, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número 22.266).

Criteri del Consell

Mónica Oltra Jarque, consellera secretària del Consell,

certifique que el Consell, en la reunió del dia 13 de maig

de 2016, va aprovar l'acord següent:

«L'article 125.2 del Reglament de les Corts estableix que, exercida

la iniciativa de presentació d'una proposició de llei, la Mesa de les

Corts n'ordenarà la publicació i la tramesa al Consell perquè en manifeste

el criteri sobre la presa en consideració, com també la conformitat

-o no- a la tramitació, si aquesta implica augment dels crèdits o disminució

dels ingressos pressupostaris.

El Grup Parlamentari Compromís ha presentat la Proposició de llei de

modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del

patrimoni cultural valencià, l'admissió a tràmit de la qual va ser acordada

en la Mesa de les Corts en la reunió del dia 19 d'abril de 2016 i publicada

en el Butlletí Oficial de les Corts número 72, de 27 d'abril de 2016.

L'objecte d'aquesta proposició de llei és modificar la disposició addicional

cinquena de la Llei 4/1998, del patrimoni cultural valencià.

El text proposat pretén atorgar el reconeixement legal de béns immobles

de rellevància local a les construccions civils i militars de la Guerra

Civil, com també recuperar la mateixa protecció per als anomenats nuclis

històrics tradicionals.

A la vista de la proposta i d'acord amb l'article 125.2 del Reglament

de les Corts, el Consell fa les consideracions següents:

Primera. El Consell valora positivament la iniciativa de modificar la

Llei 4/1998, de patrimoni cultural valencià, en el sentit d'atorgar

una protecció especial als elements del patrimoni civil i militar de

la Guerra Civil i comparteix el criteri que són testimonis patrimonials

de la nostra història recent, contribueixen a la recuperació de la memòria

històrica i formen part del nostre patrimoni històric i cultural.

No obstant això, hauria de fer-se una reflexió meditada sobre quina

és la protecció jurídica més adequada, com també quins elements concrets

del patrimoni civil i militar han de considerar-se, si escau, béns de

rellevància local. La inclusió genèrica de tot el patrimoni arqueològic

civil i militar en aquesta categoria, tal com sembla establir l'apartat

segon del text proposat per a la modificació de la disposició addicional

cinquena, implicaria atribuir-li la mateixa protecció, sense que existira

una valoració prèvia del valor històric i cultural real, el qual s'hauria

de definir d'acord amb criteris com ara la rellevància, l'estat de conservació

o les possibilitats de ser vincle o instrument de recuperació de la

memòria històrica, entre d'altres.

En aquest sentit, el Consell valora positivament que l'apartat tercer

del text proposat per a la modificació de la disposició addicional cinquena

establesca que l'inventari del patrimoni arqueològic de la Guerra Civil

diferencie explícitament els béns protegits dels béns a documentar.

Segona. El Consell valora positivament el debat de qualsevol iniciativa

que tinga per objecte donar la protecció adequada als nuclis històrics

dels nostres pobles i ciutats amb rellevància patrimonial, històrica

o cultural.

No obstant açò, cal considerar que els anomenats nuclis històrics
tradicionals,

que van ser sostrets de la protecció de la categoria de béns de rellevància

cultural per la

Llei 10/2012, de 21 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals,

de gestió administrativa i financera i d'organització (DOCV 27 de desembre

de 2012), es definien per remissió a la Llei 16/2005, de 30 de desembre,

de la Generalitat, urbanística valenciana, derogada amb efectes del

20 d'agost de 2014. L'actual Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,

d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, no fa referència a

l'esmentada categoria.

En aquest sentit, incloure la protecció dels nuclis històrics amb caràcter

general faria necessària la prèvia definició del concepte pel legislador,

com també una reflexió sobre els límits i la categoria més adequada

per a la protecció jurídica i patrimonial efectiva.

En qualsevol lloc, cal tenir en compte que la Llei 4/1998, del patrimoni

cultural valencià, ja permet protegir els nuclis històrics amb valor

i rellevància patrimonial com a béns d*interès cultural o com a béns

de rellevància local, segons els casos.

En conseqüència, de conformitat amb l'article 125.2 del Reglament de

les Corts i a proposta del conseller d'Educació, Investigació, Cultura

i Esport, el Consell, prèvia deliberació, en la reunió del dia 13 de

maig de 2016,

ACORDA

Manifestar a les Corts el criteri favorable a la presa en consideració

de la Proposició de llei de modificació de la

Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural

valencià, amb les observacions assenyalades.»

Perquè conste i als efectes prevists

en l'article 125.2 del Reglament de les Corts,

expedisc aquest certificat a València, el 13 de maig de 2016No hay comentarios: